Forebyggende brannvern for brukere av hjemmebasert omsorg

Rutine for ansatte i hjemmebasert omsorg.


Formål

Avdekke hvilke brukere av hjemmetjenesten som ikke kan ivareta egen brannsikkerhet eller som har en adferd som medfører risiko for brann.

Bidra til at nødvendige brannforebyggende tiltak blir iverksatt.

Bidra til at brukere som leier kommunale boliger har en bolig som er tilpasset brukers funksjonsnivå med hensyn til brannsikkerhet.

Rutinebeskrivelse

Alle primærkontakter i hjemmebasert omsorg skal minimum 1 gang per år, eller ved endring av brukers funksjonsnivå, vurdere om bruker kan ivareta brannsikkerheten i eget hjem.

Der bruker leier en kommunal bolig, skal primærkontakt vurdere om boligen er egnet for å ivareta brukers brannsikkerhet i forhold til hans/hennes rømningsevne.

Fagkoordinator skal kvalitetssikre at dette gjennomføres på enheten.

Sjekkliste

Sjekkliste for brannvern (Eksempel: Sjekkliste Trondheim kommune) skal fylles ut både hvis bruker vurderes til å kunne ivareta sine plikter selv, og dersom primærkontakt vurderer at bruker har behov for bistand eller observerer at bruker utviser risikofylt adferd mht. brann.

Primærkontakt skal sikre, gjerne i samarbeid med bruker, pårørende, at manglende sikkerhetstiltak som avdekkes via sjekklisten, blir fulgt opp (f.eks. via Hjelpemiddelsentralen, lege eller andre).

Der situasjonen vurderes som fortsatt uforsvarlig, skal enhetsleder umiddelbart varsles.

Enhetsleder skal i samarbeid med relevante tjenester, f.eks. brann- og redningsvesenet, brannvernkoordinator, kommuneoverlege og/eller andre, vurdere videre tiltak.